Σελίδες

Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

Πώς αποδεικνύεται η Πιστοποιημένη Γνώση Χειρισμού Η/Υ

Πώς αποδεικνύεται η Πιστοποιημένη Γνώση Χειρισμού Η/Υ


Πλέον σε κάθε προκήρυξη για κάλυψη θέσεων στο ελληνικό δημόσιο και τους δήμους, είτε μέσω ΑΣΕΠ, είτε απευθείας, απαραίτητο προσόν βαση του Φ.Ε.Κ. 39/Α΄/5.3.2001 για την υποβολή υποψηφιότητας αποτελεί η πιστοποίηση γνώσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών, ή όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε πιστοποίηση πληροφορικής ή πιστοποίηση τύπου ECDL.

Στο συγκεκριμένο άρθρο θα δούμε όλους τους πιθανούς τρόπους ώστε ένα υποψήφιος να μπορεί να αποδείξει τη γνώση χειρισμού H/Y για τα αντικείμενα:
  1. Επεξεργασίας κειμένων (Ms Word), 
  2. Υπολογιστικών φύλλων (Ms Excel)
  3. Υπηρεσιών διαδικτύου (Internet Explorer & Ms Outlook)
Επίσης είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι μέθοδοι 3, 4 και 5 λόγω της διαφορετικής μορφής που εκδίδει κάθε πανεπιστημιακό ίδρυμα τις βεβαιώσεις του, κατά καιρούς δεν έχουν γίνει αποδεκτές από τους αρμόδιους υπαλλήλους.

Επίσης αν κάποιος υποψήφιος επιθυμεί να έχει αποδεδειγμένη γνώση για τις υπόλοιπες 3 ενότητες
  1. Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων(Ms Windows)
  2. Χρήση Βάσεων Δεδομένων (Ms Access)
  3. Παρουσιάσεις (Ms Powerpoint)
που έχουν αναγνωρισθεί και ζητώνται κατά περίπτωση τότε καλό θα είναι να επιλέξει την πιστοποίηση με έναν από τους αναγνωρισμένους φορείς όπως αναφέρονται στη πρώτη περίπτωση.

Χρονική Διάρκεια Ισχύος Πιστοποιητικών Πληροφορικής


Ενημέρωση άρθρου:01/08/2014
Σύμφωνα με την ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως με Αρ. Φύλλου 2123 τα πιστοποιητικά πληροφορικής έχουν δια βίου ισχύ.

Πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ

Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ, με σχετικές πράξεις του, οι παρακάτω φορείς:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε με διακριτικό τίτλο ACTA A.E.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-510870, 210-7239770

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο INFOTEST
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-4822500, 2310-510870

ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. με διακριτικό τίτλο Vellum Global Educatinal Services
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-501895

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ και ΣΙΑ ΟΕ με διακριτικό τίτλο «DIPLOMA - Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού»
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-480750

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με διακριτικό τίτλο «ΙΝΦΟΣΕΡΤ - INFOCERT Ε.Π.Ε.»
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-9763519, 210-9705406

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. με διακριτικό τίτλο KEY-CERT
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-3390623, 210-3392367

«GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «GLOBAL CERT»
Τηλέφωνο επικοινωνίας 21 55 51 52 54

«I SKILLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ με διακριτικό τίτλο «I SKILLS A.E.»
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6470026

«PeopleCert – Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ανώνυμη Εταιρεία με διακριτικό τίτλο «PeopleCert»
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-3729100

UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS με διακριτικό τίτλο UNICERT
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3801129-130

Τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ – ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 και 19 του Π.Δ 50/2001 όπως ισχύει)

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

− Πληροφορικής
− Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
− Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών
− Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
− Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών
− Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής
− Επιστήμης Υπολογιστών
− Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών
− Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
− Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
− Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
− Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
− Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
− Ηλεκτρονικής και Μηχανικoύ Υπολογιστών
− Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική
− Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
− Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ

42 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.
− Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)
− Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων
− Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
− Πληροφορικής
− Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
− Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
− Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
− Βιομηχανικής Πληροφορικής
− Πληροφορικής και Επικοινωνιών
− Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
− Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών
− Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης
− Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
− Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
− Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
− Διαχείρισης Πληροφοριών

ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Γ) ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
− Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής, ή
− Πτυχίο A΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου:

i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής − Δικτύων Η/Υ,
ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών

Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα,
− Απολυτήριος τίτλος:
i) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,
ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή
iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής.
ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και μεταπτυχιακούς ΑΕΙ και ΤΕΙ

  • Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ' επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ.
  • Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε), είτε Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά.

Βεβαιώσεις σπουδών τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ

Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και με μόνη την υποβολή βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.

Πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ

Με πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου