Σελίδες

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

Προσλήψεις στο Υπουργείο Οικονομικών μέσω προκήρυξης ΑΣΕΠ 4Κ/2016

Προσλήψεις στο Υπουργείο Οικονομικών μέσω προκήρυξης ΑΣΕΠ 4Κ/2016

Εκδόθηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις στο υπουργείο Οικονομικών, 4Κ/2016 και οι αιτήσεις λήγουν στις 21 Δεκεμβρίου 2016

Ειδικότερα προσλήψεις με σειρά προτεραιότητας πενήντα δύο (52) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπι­στημιακής Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας και στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών προκήρυξε σήμερα το ΑΣΕΠ με τη νέα προκήρυξη του (4Κ/2016)
Οι θέσεις και οι ειδικότητες: 
Κλάδος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού είκοσι εννέα (29) θέσεις
Κλάδος ΠΕ Χημικών είκοσι τρεις (23) θέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΘΕΣΕΩΝ:


α) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Έλεγχος της ορθής εφαρμογής του νομικού πλαισίου περί δημοσίων επιχειρήσεων και αξιολόγησης των οικονομικών αποτελεσμάτων των ΔΕΚΟ του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3429/2005(Α΄/314). Έλεγχος της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου από τους εποπτευόμενους φορείς της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας. Εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία και τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας, έλεγχος και ορθή εφαρμογή της και βελτίωση εσόδων από την προστασία και διαχείριση της δημόσιας περιουσίας.

β) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Χημικών ασκούν τα καθήκοντά τους στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων των Χημικών Υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αποστολής του Γενικού Χημείου του Κράτους


Προθεσμίες και διαδικασία Υποβολής

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει:

Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ της παρούσας.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 7 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 21 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι.
Παράλληλα η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.


Γενικά Προσόντα Υποψηφίων

Όπως και σε κάθε άλλη προκήρυξη για κάλυψη θέσεων στο ελληνικό δημόσιο, έτσι και στην προκήρυξη του Υπουργείου Οικονομικών απαραίτητο προσόν για την υποβολή υποψηφιότητας αποτελεί η πιστοποίηση γνώσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών, ή όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε πιστοποίηση πληροφορικής. Για να είναι αποδεκτή από το δημόσιο η πιστοποίηση πληροφορικής πρέπει να έχει αποκτηθεί από έναν από τους αδειοδοτημένους φορείς για πιστοποιήσεις πληροφορικής: ECDL, ICT, Global Cert, ACTA, Infotest, Keycert, Cambridge. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά και πιστοποίηση πληροφορικής από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης στις παρακάτω ενότητες: 
 • Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Word) 
 • Υπολογιστικά Φύλλα (Microsoft Excel) 
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet Explorer και Outlook)


  Η σχολή πληροφορικής LABTECH θα συνεχίσει τη διενέργεια ταχύρρυθμων σεμιναρίων για την απόκτηση αναγνωρισμένης πιστοποίησης, για τους ενδιαφερόμενους του διαγωνισμού. 

  Οι άνεργοι και οι φοιτητές απαλλάσσονται του κόστους των μαθημάτων και χρεώνονται μόνο τα παράβολα εξετάσεων και έκδοσης του πιστοποιητικού τους.
  Τελικό Κόστος
  Περιλαμβάνονται: Μαθήματα, Βιβλία, Test εξετάσεων, Κάρτα Εξετάσεων, 3 εξετάσεις + επανεξέταση, Έκδοση Πιστοποιητικού
  Για ανέργους και φοιτητές
  Για εργαζόμενους
  € 239
  € 334

  Περισσότερες πληροφορίες για τα δωρεάν μαθήματα σε ανέργους και φοιτητές μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της σχολής www.labtech.gr ή να ενημερωθείτε στο 2104256830.  Έναρξη επόμενου τμήματος:
  Διαδικασία Ταχυδρομικής Υποβολής  Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. στη διεύθυνση:

  Α.Σ.Ε.Π.

  Αίτηση για την Προκήρυξη

  4Κ/2016

  Τ.Θ. 14 308

  Αθήνα Τ.Κ. 115 10 σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Υποψήφιος ο οποίος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση αλλά δεν αποστέλλει στο ΑΣΕΠ την εκτυπωμένη μορφή της υπογεγραμμένη, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. Τυχόν διορθώσεις ή τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
  Παράβολο δεκαπέντε (15) Ευρώ, το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ή έχει εκδοθεί από Δημόσιο Ταμείο. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου μέχριτη λήξη της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.
  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως.
  Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν, τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία.

  Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016

  Προσλήψεις στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

  Προσλήψεις στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων


  Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, και οι Περιφερειακές του Υπηρεσίες ανά την Επικράτεια, κατόπιν της ΔΙΟΙΚ/Α/5895/20-04-2016, Ανακοίνωσης της Προέδρου του Δ.Σ. του ΤΑΠ, πρόκειται να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα, συνολικού αριθμού πενήντα έξι (56) ατόμων:

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
  ΤΟΠΟΣ
  ΑΤΟΜΑ
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
  ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑ
  1
  (8) ΜΗΝΩΝ
  ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
  ΑΘΗΝΑ
  2
  (8) ΜΗΝΩΝ
  ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  ΑΘΗΝΑ
  2
  (8) ΜΗΝΩΝ
  ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
  ΑΘΗΝΑ
  6
  (8) ΜΗΝΩΝ
  ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ
  ΑΘΗΝΑ
  3
  (8) ΜΗΝΩΝ
  ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
  ΑΘΗΝΑ
  8
  (8) ΜΗΝΩΝ
  ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ
  ΑΘΗΝΑ
  2
  (8) ΜΗΝΩΝ
  ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ
  ΑΘΗΝΑ
  14
  (7) ΜΗΝΩΝ
  ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ
  ΣΟΥΝΙΟ
  6
  (7) ΜΗΝΩΝ
  ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ
  ΑΚΡΩΤΗΡΙ- ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
  ΝΗΣΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
  6
  (7) ΜΗΝΩΝ
  ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ
  ΝΗΣΟΣ ΔΗΛΟΣ
  2
  (7) ΜΗΝΩΝ
  ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ
  ΟΛΥΜΠΙΑ
  4
  (7) ΜΗΝΩΝ

  Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Η παρούσα ανακοίνωση με τα απαραίτητα προσόντα( μαζί με τα Παραρτήματα ΣΟΧ του ΑΣΕΠ που συνοδεύουν την ανακοίνωση) ανά ειδικότητα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας www.tap.gr με την σήμανση ΣΟΧ 2/2016, θα δημοσιευθεί σε δύο εφημερίδες των Νομών και θα αναρτηθεί στους χώρους Ανακοινώσεων των Υπηρεσιών ανά την Επικράτεια καθώς και στους χώρους ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων όπου αυτές εδρεύουν.

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας : ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ , ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 57, τ.κ. 10564 -Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας. Μπάκνη (τηλ. επικοινωνίας: 210-3722500,550).

  Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς, πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 και όχι σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης στις εφημερίδες και ισχύει για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες. Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στο Νομό που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

  Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων είναι από 25/05/2016 έως 03/06/2016 και ώρες 08:00 - 13:00. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της Υπηρεσίας, Πανεπιστημίου 57 Αθήνα , 4ος όροφος, και ώρες 08:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.

  Γενικά Προσόντα Υποψηφίων

  Απαραίτητο προσόν για την υποβολή υποψηφιότητας στις θέσεις ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ διοικητικό αποτελεί η πιστοποίηση γνώσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά και πιστοποίηση πληροφορικής από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης στις παρακάτω ενότητες: 
  • Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Word) 
  • Υπολογιστικά Φύλλα (Microsoft Excel) 
  • Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet Explorer και Outlook)

   Η σχολή πληροφορικής LABTECH θα συνεχίσει τη διενέργεια ταχύρρυθμων σεμιναρίων για την απόκτηση αναγνωρισμένης πιστοποίησης, για τους ενδιαφερόμενους του διαγωνισμού. 

   Οι άνεργοι και οι φοιτητές απαλλάσσονται του κόστους των μαθημάτων και χρεώνονται μόνο τα παράβολα εξετάσεων και έκδοσης του πιστοποιητικού τους.
   Τελικό Κόστος
   Περιλαμβάνονται: Μαθήματα, Βιβλία, Test εξετάσεων, Κάρτα Εξετάσεων, 3 εξετάσεις + 3 δωρεάν επανεξετάσεις, Έκδοση Πιστοποιητικού
   Για ανέργους και φοιτητές
   Για εργαζόμενους
   € 239
   € 334

   Περισσότερες πληροφορίες για τα δωρεάν μαθήματα πληροφορικής σε ανέργους και φοιτητές μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της σχολής www.labtech.gr ή να ενημερωθείτε στο 2104256830.

   Έναρξη επόμενου τμήματος:

   Όλα τα έγγραφα για το διαγωνισμό


   Ημερομηνίες αποδοχής
   Ανακοίνωση προσληψης
   Περίληψη
   Παράρτημα εποχικό

   Παράρτημα Γλωσσομάθειας

   Παράρτημα Η/Υ

   ΣΟΧ Έντυπο Αίτησης

   Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016

   Προσλήψεις για 185 μόνιμες θέσεις εργασίας στη Περιφέρεια Αττικής

   Προσλήψεις για 185 μόνιμες θέσεις εργασίας στη Περιφέρεια Αττικής

   Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής ενέκρινε την πρόσληψη 185 ατόμων με συμβάσεις αορίστου χρόνου. Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την πρόσληψη περιλαμβάνει τις οργανικές θέσεις, για τις οποίες προορίζεται το προσωπικό, τον αριθμό των απαιτούμενα προσόντα.

   Η πλήρωση των κενών ή κενούμενων οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού όλων των κατηγοριών και κλάδων διενεργείται με τη διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 3812/2009 και όπως εκάστοτε ισχύει, ήτοι με προκήρυξη με σειρά προτεραιότητας, εφόσον προηγηθεί έγκριση σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 208/Α), όπως αυτή ισχύει.

   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΘΕΣΕΙΣ
   ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού20
   ΠΕ Γεωτεχνικών25
   ΠΕ Ιατρών12
   ΠΕ Μεταφραστών – ∆ιερµηνέων1
   ΠΕ Μηχανικών10
   ΠΕ Περιβάλλοντος14
   ΠΕ Πληροφορικής6
   ΠΕ Φαρµακοποιών10
   ΠΕ Ψυχολόγων3
   ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού5
   ΤΕ Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας40
   ΤΕ Εργοδηγών5
   ΤΕ Μηχανικών10
   ΤΕ Πληροφορικής8
   ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας8
   ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίµων8
   Τα κατά κλάδο προσόντα διορισμού μόνιμου προσωπικού σε θέσεις των Ο.Τ.Α. β΄βαθμού καθορίζονται από το Περιφερειακό Συμβούλιο 50/2.3.2001 (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

   Πρόσθετο προσόν διορισμού για όλους τους κλάδους ΠΕ και ΤΕ αποτελεί υποχρεωτικά η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Όσον αφορά στη ξένη γλώσσα και το επίπεδο αυτής, ως προϋπόθεση διορισμού μπορεί επίσης να καθορίζεται στην απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.


   Γενικότερα, πρόσθετα προσόντα διορισμού για συγκεκριμένους κλάδους, μπορούν να καθορίζονται με την εκάστοτε προκήρυξη θέσεων βάσει του άρθρου 65 του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

   Η μηνιαία δαπάνη για τη μισθοδοσία του προς πρόσληψη 185 ατόμων μόνιμου προσωπικού ανέρχεται στο ποσό των 250.661,63€ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής του ειδικού φορέα 07120 και τους ΚΑΕ 0211, 0213, 0291 & 0293.

   Η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών «Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ α΄& β’ βαθμού για το έτος 2016» αναφέρει ότι οι προσλήψεις και διορισμοί μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΥΕ και Δ Ε όλων των κλάδων και ειδικοτήτων αναστέλλονται έως την 31η.12.2016. Παρά ταύτα, ως Περιφερειακή Αρχή, εμμένουμε στις αριθ. 387/2014 και 198/2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και ειδικότερα κατά το μέρος που αφορούν στο αίτημα πρόσληψης των 83 ατόμων κλάδου και ειδικότητας ΔΕ και ΥΕ, δεδομένου ότι οι ανάγκες για τις οποίες έγιναν τα σχετικά αιτήματα δεν έχουν εκλείψει, όπως η καθαριότητα των κτιρίων, η ασφάλεια και η φύλαξη αυτών, ελλείψεις σε ειδικότητες τεχνικών, οδηγών, ηλεκτρολόγων, διοικητικών γραμματέων κλπ.

   Ημερομηνίες Υποβολής Δικαιολογητικών

   Οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθούν κατά τη δημοσίευση του διαγωνισμού στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ και στο σχετικό Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

    Η σχολή πληροφορικής LABTECH θα συνεχίσει τη διενέργεια ταχύρρυθμων σεμιναρίων για την απόκτηση αναγνωρισμένης πιστοποίησης, για τους ενδιαφερόμενους του διαγωνισμού. 

    Οι άνεργοι και οι φοιτητές απαλλάσσονται του κόστους των μαθημάτων και χρεώνονται μόνο τα παράβολα εξετάσεων και έκδοσης του πιστοποιητικού τους.
    Τελικό Κόστος
    Περιλαμβάνονται: Μαθήματα, Βιβλία, Test εξετάσεων, Κάρτα Εξετάσεων, 3 εξετάσεις + 3 δωρεάν επανεξετάσεις, Έκδοση Πιστοποιητικού
    Για ανέργους και φοιτητές
    Για εργαζόμενους
    € 239
    € 334

    Περισσότερες πληροφορίες για τα δωρεάν μαθήματα σε ανέργους και φοιτητές μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της σχολής www.labtech.gr ή να ενημερωθείτε στο 2104256830.    Έναρξη επόμενου τμήματος:

    Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2016

    Προκήρυξη από τα Ελληνικά Πετρέλαια για 170 προσλήψεις

    Προκήρυξη από τα Ελληνικά Πετρέλαια για 170 προσλήψεις

    Εξειδικευμένο προσωπικό από τέσσερις ειδικότητες ζητά ο όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων για το 2016, στο πλαίσιο του τριετούς πλάνου προσλήψεων που περιλαμβάνει τη δημιουργία 170 νέων θέσεων εργασίας. Συγκεκριμένα ο όμιλος επιθυμεί να προσλάβει προσωπικό για τις βιομηχανικές του εγκαταστάσεις στις εξής ειδικότητες:


    Χειριστές Λειτουργίας σε Ασπρόπυργο και Ελευσίνα (ΧΛΝ4): Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία έως 30 ετών, απολυτήριο τίτλο Γενικού Λυκείου ή ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας (ΤΕΕ Β΄κύκλου, ΕΠΑ.Λ, ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικών ή Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών, άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας και εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Κατεβάστε την αίτηση    • Χειριστές Λειτουργίας στη Θεσσαλονίκη (ΧΛΒ3): Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία έως 30 ετών, απολυτήριο τίτλο Γενικού Λυκείου ή ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας (ΤΕΕ Β΄κύκλου, ΕΠΑ.Λ, ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικών ή Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών, άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας και εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Κατεβάστε την αίτηση    • Δοκιμαστές Χημείου για την Ελευσίνα: Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να είναι έως 32 ετών, να διαθέτουν απολυτήριο τίτλο Γενικού Λυκείου ή ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας (ΤΕΕ Β' κύκλου, ΕΠΑ.Λ, ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χημείας ή Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών, προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε συναφές αντικείμενο, καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (κατοχή πτυχίου FCE ή αντίστοιχου), άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας και εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις Επιθυμητή θεωρείται η γνώση χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Κατεβάστε την αίτηση    • Τεχνίτες Συντήρησης για την Επιθεώρηση Εξοπλισμού Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ασπροπύργου και Ελευσίνας (ΤΣΕΕΝ): Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου ή ΤΕΕ Β' κύκλου ή ΕΠΑ.Λ ή ΙΕΚ, να έχουν ηλικία έως 32 ετών, προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε συναφές αντικείμενο, καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (κατοχή πτυχίου FCE ή αντίστοιχου), καλή γνώση μηχανολογικού σχεδίου, τουλάχιστον ένα εκ των παρακάτω πιστοποιητικών ποιοτικών ελέγχων (VT, PT, MT, UT, RT), άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας και εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Κατεβάστε την αίτηση


    Προσόντα για όλες τις θέσεις εργασίας


    • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
    • Γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή
    • Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο με την ειδικότητα (για τους υποψήφιους έως 30 ετών)

    Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

    Οσοι ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στις προκηρύξεις θα πρέπει να αποδέχονται απασχόληση σε πρόγραμμα εναλλασσόμενης 24ωρης βάρδιας και ότι η πρόσληψή τους τελεί υπό δοκιμαστική περίοδο ενός έτους. Η εντοπιότητα (μόνιμος κάτοικος όμορων Δήμων των Διυλιστηρίων Ασπροπύργου και Ελευσίνας) θα θεωρηθεί σοβαρό συγκριτικό πλεονέκτημα.

    Το ειδικό έντυπο αίτησης πρόσληψης, συνοδευόμενο από πρόσφατη φωτογραφία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποστέλλεται ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή έως την Παρασκευή 4 Μαρτίου, στη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., Χειμάρρας 8Α, Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι.

    Πιστοποίηση Πληροφορικής


    Όπως και στη δημοσιευθείσα Προκήρυξη από τα ΕΛΠΕ, οι ενδιαφερόμενοι μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλουν και πιστοποίηση πληροφορικής από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. Για να είναι αποδεκτή από το η πιστοποίηση πληροφορικής πρέπει να έχει αποκτηθεί από έναν από τους αδειοδοτημένους φορείς για πιστοποιήσεις πληροφορικής: People Cert, Global Cert, Unicert, ACTA, Infotest, Keycert, Cambridge. 

    Οι ενότητες που μπορούν να ζητηθούν είναι:

    Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Word) 
    Υπολογιστικά Φύλλα (Microsoft Excel) 
    Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet Explorer και Outlook)

    Μαθήματα Πληροφορικής και κόστος πιστοποίησης


    Η σχολή πληροφορικής LABTECH θα συνεχίσει τη διενέργεια ταχύρρυθμων σεμιναρίων για την απόκτηση αναγνωρισμένης πιστοποίησης, για τους ενδιαφερόμενους του διαγωνισμού. 


    Οι άνεργοι και οι φοιτητές απαλλάσσονται του κόστους των μαθημάτων και χρεώνονται μόνο τα παράβολα εξετάσεων και έκδοσης του πιστοποιητικού τους.
    Τελικό Κόστος
    Περιλαμβάνονται: Μαθήματα, Βιβλία, Test εξετάσεων, Κάρτα Εξετάσεων, 3 εξετάσεις + 3 δωρεάν επανεξετάσεις, Έκδοση Πιστοποιητικού
    Για ανέργους και φοιτητές
    Για εργαζόμενους
    € 239
    € 334


    Περισσότερες πληροφορίες για τα δωρεάν μαθήματα σε ανέργους και φοιτητές μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της σχολής www.labtech.gr ή να ενημερωθείτε στο 2104256830.

    Έναρξη επόμενου τμήματος:
    Δηλώστε συμμετοχή, συμπληρώνοντας την φόρμα συμμετοχής.