Σελίδες

Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015

Προκήρυξη ΥΠΑ για 32 προσλήψεις μονίμων υπαλλήλων

Προκήρυξη ΥΠΑ για 32 προσλήψεις μονίμων υπαλλήλων

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1Γ/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 8/29-10-2015, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση τριάντα δύο (32) θέσεων μονίμων υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας με γραπτό διαγωνισμό στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).


Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Ε').

Προθεσμίες Υποβολής Δικαιολογητικών

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 20 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και λήγει μετά από παράταση που δόθηκε την 11η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
ΑΣΕΠ
Αίτηση για την Προκήρυξη 1Γ/2015
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 15ης Δεκεμβρίου 2015, ημέρας Τρίτης.

Υποχρεωτικά Προσόντα για όλες τις προκηρύξεις

Όπως και σε κάθε άλλη προκήρυξη για κάλυψη θέσεων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ και ΤΕ) στο ελληνικό δημόσιο, έτσι και στην προκήρυξη 1Γ/2015 για προσλήψεις στην ΥΠΑ, υποχρεωτικό προσόν (Φ.Ε.Κ. 39/Α΄/5.3.2001) αποτελεί η πιστοποίηση γνώσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών, ή όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε πιστοποίηση πληροφορικής ή πιστοποίηση τύπου ECDL.

Οι ενότητες που μπορούν να ζητηθούν είναι:
  • Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Word) 
  • Υπολογιστικά Φύλλα (Microsoft Excel) 
  • Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet Explorer, Outlook, Outlook Express κτλ)


Η σχολή πληροφορικής LABTECH θα συνεχίσει τη διενέργεια ταχύρρυθμων σεμιναρίων για την απόκτηση αναγνωρισμένης πιστοποίησης, για τους ενδιαφερόμενους του διαγωνισμού. 

Οι άνεργοι και οι φοιτητές απαλλάσσονται του κόστους των μαθημάτων και χρεώνονται μόνο τα παράβολα εξετάσεων και έκδοσης του πιστοποιητικού τους.


Τελικό Κόστος
Περιλαμβάνονται: Μαθήματα, Σημειώσεις, Test εξετάσεων, Κάρτα Εξετάσεων, 3 εξετάσεις + 3 δωρεάν επανεξετάσεις, Έκδοση Πιστοποιητικού
Για ανέργους και φοιτητές
Για εργαζόμενους
€ 239
€ 334Περισσότερες πληροφορίες για τα δωρεάν μαθήματα σε ανέργους και φοιτητές μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της σχολής www.labtech.gr ή να ενημερωθείτε στο 2104256830

Έναρξη επόμενου τμήματος:

Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2015

Κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων - Νέες Προκηρύξεις
Θέσεις για δημοσίους υπαλλήλους (με απόσπαση, μετάταξη, εξέλιξη, κ.λπ.) προκηρύσσουν οι παρακάτω φορείς του δημόσιου τομέα.


Στον πίνακα οι θέσεις παρουσιάζονται ανά φορέα και είδος. Πατώντας πάνω στο όνομα του φορέα, μεταφέρεστε στην πρόσκληση. 


ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ

Αποσπάσεις:
1. Τριάντα τέσσερις (34) ΠΕ εκ των οποίων:
- ΠΕ Μηχανικών με εμπειρία σε διαχείριση έργων ΚΠΣ- ΕΣΠΑ ή/ και σε έργα υποδομών δημοσίων έργων ή/ και σε ιδιωτικά έργα κατασκευών
-  ΠΕ Νομικών Επιστημών με εμπειρία σε θέματα ∆ημόσιων Συμβάσεων
- ΠΕ Κοινωνικών, Πολιτικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, (κατά προτίμηση Κοινωνιολόγους, Ψυχολόγους) με εμπειρία σε θέματα μεταναστευτικής πολιτικής και ασύλου.
- ΠΕ Οικονομολόγων –Οικονομικών Επιστημών με εμπειρία σε διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων.
- ΠΕ ανεξαρτήτως ειδικότητας με εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα έργα, θέματα επικοινωνίας - πληροφόρησης – δημοσιότητας ή / και διαφήμισης και Τεχνική Βοήθεια.
2. Δύο (2 ΤΕ) εκ των οποίων:
-  ΤΕ Πληροφορικών με εμπειρία στο ΟΠΣ.
- ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία σε θέματα λογιστικής ή/και οικονομικής διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων.
3. Τέσσερις (4) ΔΕ Πληροφορικής ή ∆ιοικητικών Γραμματέων με αντίστοιχη εμπειρία.
Εμπειρία σε έργα σχετικά με ΜΚΟ καθώς και πολύ καλή (επίπεδο C1) γνώση Αγγλικών θα συνεκτιμηθεί θετικά για την κάλυψη επιμέρους θέσεων. 
Αιτήσεις μέχρι 5.11.2015.

Αποσπάσεις:
- ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Διοικητικού
Αιτήσεις μέχρι 26.11.2015.

Αποσπάσεις:
- 4 Οικονομολόγοι
- 4 Νομικοί
Αιτήσεις μέχρι 13.11.2015.

Μετατάξεις:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑΔΟΣ, ΑΡΙΘ. ΘΕΣΕΩΝ
* ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΟΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΩΝ 3
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 3
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 4
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 5
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 3
* ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 15
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ 2
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 15
ΥΕ ΒΟΗΘ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣ/ΚΟ 
ΒΟΗΘ. ΘΑΛΑΜΟΥ 5
ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 5
* ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 2
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ) 15
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η/Υ 2
* ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 2
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ –ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ή ΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗ 3
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ - ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 3
ΘΕΡΜΑΣΤΗ 2
ΨΥΚΤΙΚΟΥ 2
Αιτήσεις μέχρι 11.12.2015.


* Προϊστάμενο Τμήματος
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.

* Προϊστάμενο Τμήματος
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.

Αποσπάσεις:
* 2 υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. µε πτυχίο ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον τοµέα
της ισότητας των φύλων. Σε περίπτωση απουσίας υποψηφίων µε σπουδές στον τοµέα της
ισότητας των φύλων, δύνανται να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δηµόσιοι
υπάλληλοι µε µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε γνωστικό αντικείµενο των ανθρωπιστικών και
κοινωνικών επιστηµών. Επίσης, απαιτείται η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
* 2 υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. για παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών µε τα εξής
προσόντα: πτυχίο ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε γνωστικό αντικείµενο της
κοινωνιολογίας, της κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής ανθρωπολογίας, της ψυχολογίας
και της κοινωνικής εργασίας. Επίσης, απαιτείται τουλάχιστον διετής εµπειρία σε θέµατα
αρµοδιότητας των Συµβουλευτικών Κέντρων της Γ.Γ.Ι.Φ. και η πολύ καλή γνώση ξένης
γλώσσας. 
Αιτήσεις μέχρι 30.11.2015.

Απόσπαση ή Μετάταξη:
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 1 ΚΑΒΑΛΑ
ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 1 ΚΑΒΑΛΑ
ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής 1 ΚΑΒΑΛΑ
ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 1 ΚΑΒΑΛΑ
ΠΕ Μηχανικών 1 ΔΡΑΜΑ
Αιτήσεις μέχρι 11.11.2015.

Αποσπάσεις:
1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
2 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 1
3 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 1
4 ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
5 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
6 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
Αιτήσεις μέχρι 30.11.2015.


Υποχρεωτικά Προσόντα για όλες τις προκηρύξεις

Όπως και σε κάθε άλλη προκήρυξη για κάλυψη θέσεων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ και ΤΕ) στο ελληνικό δημόσιο, έτσι και για μετάταξη ή απόσπαση στο Ελληνικό Δημόσιο, υποχρεωτικό προσόν (Φ.Ε.Κ. 39/Α΄/5.3.2001) αποτελεί η πιστοποίηση γνώσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών, ή όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε πιστοποίηση πληροφορικής ή πιστοποίηση τύπου ECDL.

Οι ενότητες που μπορούν να ζητηθούν είναι:
  • Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Word) 
  • Υπολογιστικά Φύλλα (Microsoft Excel) 
  • Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet Explorer, Outlook, Outlook Express κτλ)

Η σχολή πληροφορικής LABTECH θα συνεχίσει τη διενέργεια ταχύρρυθμων σεμιναρίων για την απόκτηση αναγνωρισμένης πιστοποίησης, για τους ενδιαφερόμενους του διαγωνισμού. 

Οι άνεργοι και οι φοιτητές απαλλάσσονται του κόστους των μαθημάτων και χρεώνονται μόνο τα παράβολα εξετάσεων και έκδοσης του πιστοποιητικού τους.


Τελικό Κόστος
Περιλαμβάνονται: Μαθήματα, Σημειώσεις, Test εξετάσεων, Κάρτα Εξετάσεων, 3 εξετάσεις + 3 δωρεάν επανεξετάσεις, Έκδοση Πιστοποιητικού
Για ανέργους και φοιτητές
Για εργαζόμενους
€ 239
€ 334Περισσότερες πληροφορίες για τα δωρεάν μαθήματα σε ανέργους και φοιτητές μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της σχολής www.labtech.gr ή να ενημερωθείτε στο 2104256830
Έναρξη επόμενου τμήματος:

Πηγή:
proslipsis.gr