Σελίδες

Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2018

Κοινωφελή προγράμματα ΟΑΕΔ

Κοινωφελή προγράμματα ΟΑΕΔ

Ξεκινάει την 1/8/2018 και ώρα 14:00 μέχρι και την 20/8/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας άνω των 18 ετών, για 30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης,  σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας».

Η δράση στοχεύει αφενός στην άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και αφετέρου στην αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων, ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξη τους στην αγορά εργασίας, με κατάρτιση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Τo Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης,  σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας» είναι Έργο που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:


 • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
 • εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους
 • άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 • εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
 • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).


Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο  στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr), στο  πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από χρήστες πιστοποιημένους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, με την εισαγωγή των  κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία  μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της Δημόσιας Πρόσκλησης, Nο 8/2018 και μέχρι τρεις Επιβλέποντες Φορείς.

Οι δυνητικά ωφελούμενοι άνεργοι μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής εννέα αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης


 1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.
 2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας της παραγράφου 5.1 της Δημόσιας Πρόσκλησης , με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
 3. Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω.
 4. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.
 5. Ηλικία.
 6. Αριθμός ανήλικων τέκνων.
 7. Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
 8. Ιδιότητα δικαιούχου του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).
 9. Ωφελούμενοι που δεν είχαν  τοποθετηθεί σε  ολοκληρωμένες  ή υπό υλοποίηση δράσεις  «Προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 (Δημόσιες Προσκλήσεις No 2/2015, 4/2015 , 5/2015 , Νο 3/2016, 4/2016, 6/2016, 7/2016, 10/2016, 1/2017, 8/2017, 9/2017 ,16/2017) και της Δράσης «Προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας» (Δημόσια Πρόσκληση Νο 4/2018).


Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων προέρχονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ και αντλούνται αυτεπάγγελτα από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ).

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).

Κατεβάστε όλη την προκήρυξη για τα κοινωφελή προγράμματα ΟΑΕΔ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά Επιβλέποντα φορέα και Ειδικότητα)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Προσοντολόγιο)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (Προσοντολόγιο)

Υποχρεωτικά Προσόντα

Επισημαίνεται ότι όπως και σε κάθε άλλη προκήρυξη για κάλυψη θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δημόσιας Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) στο ελληνικό δημόσιο, υποχρεωτικό προσόν (Φ.Ε.Κ. 39/Α΄/5.3.2001) αποτελεί η πιστοποίηση γνώσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών, ή όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε πιστοποίηση πληροφορικής ή πιστοποίηση τύπου ECDL.

Προσοχή: Στην προκήρυξη των θέσεων, αναφέρεται ως γνώση υπολογιστών  η οποία όμως αποδεικνύεται μόνο διαμέσου αναγνωρισμένης πιστοποίησης (παράρτημα ΙΙΙ, σελίδα 10 ).

Οι ενότητες που μπορούν να ζητηθούν στην συγκεκριμένη προκήρυξη είναι:
 • Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Word) 
 • Υπολογιστικά Φύλλα (Microsoft Excel) 
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet Explorer, Outlook, Outlook Express κτλ)

Η σχολή πληροφορικής LABTECH θα συνεχίσει τη διενέργεια ταχύρρυθμων σεμιναρίων για την απόκτηση αναγνωρισμένης πιστοποίησης, για τους ενδιαφερόμενους του διαγωνισμού. 

Οι άνεργοι και οι φοιτητές απαλλάσσονται του κόστους των μαθημάτων και χρεώνονται μόνο τα παράβολα εξετάσεων και έκδοσης του πιστοποιητικού τους.


Τελικό Κόστος
Περιλαμβάνονται: Μαθήματα, Σημειώσεις, Test εξετάσεων, Κάρτα Εξετάσεων, 3 εξετάσεις + επανεξέταση, Έκδοση Πιστοποιητικού
Για ανέργους και φοιτητές
Για εργαζόμενους
€ 239
€ 334Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για τα δωρεάν μαθήματα σε ανέργους και φοιτητές μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής ή τηλεφωνικά στο 2104256830.Έναρξη επόμενου τμήματος:

Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2018

Προκήρυξη του Υπουργείου Οικονομικών για προσλήψεις στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Προκήρυξη του Υπουργείου Οικονομικών για προσλήψεις στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων (ΑΑΔΕ) 
Η δημοσίευση στο ΦΕΚ των προσόντων διορισμού προσωπικού επτά ειδικοτήτων στο υπ. Οικονομικών, ενεργοποιεί την διαδικασία πρόσληψης, 1.400 μονίμων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων.

Το ΑΣΕΠ είναι ενήμερο για τον σχεδιασμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων και βρίσκεται σε «θέση μάχης». Γνωρίζει, άλλωστε, ότι η ενίσχυση του συγκεκριμένου φορέα είναι «μνημονιακή υποχρέωση».

Σημειώστε τα κρίσιμα σημεία του σχεδίου:

Παλαιότερη απόφαση της ΑΑΔΕ (Δεκέμβρης 2017) που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, μιλούσε για πρόσληψη 1.800 υπαλλήλων. Η απόφαση αυτή επικαιροποιήθηκε με το ΦΕΚ, στις 20 Ιουλίου 2018.
Θα διενεργηθούν, τελικώς, 1.400 προσλήψεις, δεδομένου ότι 400 θέσεις θα καλυφθούν με μετατάξεις από άλλες υπηρεσίες.
Στις 1.400 νέες προσλήψεις δεν συμπεριλαμβάνονται οι «548» της προκήρυξης 1Γ/2017. Οι 1.400 είναι επιπρόσθετες προσλήψεις.
Η επιλογή του προσωπικού για την κάλυψη των 1.400 μονίμων θέσεων θα γίνει εξολοκλήρου από το ΑΣΕΠ, μέσω μοριοδότησης.

Στις 1.400 θέσεις περιλαμβάνεται προσωπικό 17 ειδικοτήτων: 
ΠΕ Εφοριακών
ΠΕ Τελωνειακών
ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών
ΠΕ Πληροφορικής
ΠΕ Δημοσιονομικών
ΠΕ Χημικών
ΠΕ Μηχανικών
ΤΕ Εφοριακών
ΤΕ Τελωνειακών
ΤΕ Πληροφορικής
ΤΕ Δημοσιονομικών
ΔΕ Τελωνειακών
ΔΕ Τεχνικών
ΥΕ Επιμελητών
ΥΕ Εργατών
ΥΕ Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων

Οι 1.400 θέσεις θα εκδοθούν σταδιακά με διαφορετικές προκηρύξεις.
Το ΑΣΕΠ έχει, σχεδόν, ολοκληρώσει την επεξεργασία για την πρώτη προκήρυξη: 100 θέσεις ΠΕ Πληροφορικής.


Προθεσμία Υποβολής

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων υπολογίζεται να αρχίσει στα μέσα Σεπτεμβρίου 2018. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Πιστοποίηση Πληροφορικής


Όπως και σε κάθε άλλη προκήρυξη για κάλυψη θέσεων στο ελληνικό δημόσιο, έτσι και στην προκήρυξη του Υπουργείου Οικονομικών απαραίτητο προσόν για την υποβολή υποψηφιότητας αποτελεί η πιστοποίηση γνώσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών, ή όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε πιστοποίηση πληροφορικής. Για να είναι αποδεκτή από το δημόσιο η πιστοποίηση πληροφορικής πρέπει να έχει αποκτηθεί από έναν από τους αδειοδοτημένους φορείς για πιστοποιήσεις πληροφορικής: ECDL, ICT, Global Cert, ACTA, Infotest, Keycert, Cambridge. 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά και πιστοποίηση πληροφορικής από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης στις παρακάτω ενότητες: 


 • Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Word) 
 • Υπολογιστικά Φύλλα (Microsoft Excel) 
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet Explorer και Outlook)
Μαθήματα Πληροφορικής και κόστος πιστοποίησης


Η σχολή πληροφορικής LABTECH θα συνεχίσει τη διενέργεια ταχύρρυθμων σεμιναρίων για την απόκτηση αναγνωρισμένης πιστοποίησης, για τους ενδιαφερόμενους του διαγωνισμού. 

Οι άνεργοι και οι φοιτητές απαλλάσσονται του κόστους των μαθημάτων και χρεώνονται μόνο τα παράβολα εξετάσεων και έκδοσης του πιστοποιητικού τους.

Τελικό Κόστος
Περιλαμβάνονται: Μαθήματα, Βιβλία, Test εξετάσεων, Κάρτα Εξετάσεων, 3 εξετάσεις + δωρεάν επανεξέταση, Έκδοση Πιστοποιητικού
Για ανέργους και φοιτητές
Για εργαζόμενους
€ 239
€ 334Περισσότερες πληροφορίες για τα δωρεάν μαθήματα σε ανέργους και φοιτητές μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της σχολής www.labtech.gr ή να ενημερωθείτε στο 2104256830.Έναρξη επόμενου τμήματος:
Δηλώστε συμμετοχή στα μαθήματα, συμπληρώνοντας την φόρμα συμμετοχής.

πηγή:Έθνος Εργασία

Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018

Προκήρυξη 9Κ/2018 ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

Προκήρυξη 9Κ/2018 ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 9Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 20/28.6.2018/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα έξι (46) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Το ΦΕΚ της προκήρυξης διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).


Δείτε την προκήρυξη 9Κ/2018 από τον ιστότοπο του ΑΣΕΠ


Προθεσμίες Υποβολής Αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 16 Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 31 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.


Γενικά Προσόντα Υποψηφίων

Όπως και σε κάθε άλλη προκήρυξη για κάλυψη θέσεων στο ελληνικό δημόσιο, έτσι και στην προκήρυξη για το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής απαραίτητο προσόν για την υποβολή υποψηφιότητας για θέσεις ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Διοικητικό αποτελεί η πιστοποίηση γνώσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών, ή όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε πιστοποίηση πληροφορικής (Κωδικός 001).  Για να είναι αποδεκτή από το δημόσιο η πιστοποίηση πληροφορικής πρέπει να έχει αποκτηθεί από έναν από τους αδειοδοτημένους φορείς για πιστοποιήσεις πληροφορικής: ECDL, ICT, Global Cert, ACTA, Infotest, Keycert, Cambridge. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά και πιστοποίηση πληροφορικής από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης στις παρακάτω ενότητες: 
 • Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Word) 
 • Υπολογιστικά Φύλλα (Microsoft Excel) 
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet Explorer και Outlook)

  Η σχολή πληροφορικής LABTECH θα συνεχίσει τη διενέργεια ταχύρρυθμων σεμιναρίων για την απόκτηση αναγνωρισμένης πιστοποίησης, για τους ενδιαφερόμενους του διαγωνισμού.

  Τελικό Κόστος
  Περιλαμβάνονται: Μαθήματα, Βιβλία, Test εξετάσεων, Κάρτα Εξετάσεων, 3 εξετάσεις + επανεξέταση, Έκδοση Πιστοποιητικού
  Για ανέργους και φοιτητές
  Για εργαζόμενους
  € 239
  € 334

  Περισσότερες πληροφορίες για τα μαθήματα σε ανέργους και φοιτητές μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της σχολής www.labtech.gr ή να ενημερωθείτε στο 2104256830.  Έναρξη επόμενου τμήματος:

  Δηλώστε απευθείας συμμετοχή στα μαθήματα ecdl, συμπληρώνοντας την φόρμα συμμετοχής.

  Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

  Προκήρυξη 7Κ/2018 ΑΣΕΠ για προσλήψεις ΔΕΗ - ΔΕΔΔΗΕ

  Προκήρυξη 7Κ/2018 ΑΣΕΠ για προσλήψεις ΔΕΗ
  Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 7Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 18/14-06-2018/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν πενήντα οκτώ (158) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

  Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

  Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

  Δείτε την προκήρυξη 7Κ/2018 από τον ιστότοπο του ΑΣΕΠ


  Προθεσμίες Υποβολής Αιτήσεων

  Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 2 Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 17  Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

  Γενικά Προσόντα Υποψηφίων

  Όπως και σε κάθε άλλη προκήρυξη για κάλυψη θέσεων στο ελληνικό δημόσιο, έτσι και στην προκήρυξη της ΔΕΔΔΗΕ - ΔΕΗ απαραίτητο προσόν για την υποβολή υποψηφιότητας για θέσεις ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Διοικητικό αποτελεί η πιστοποίηση γνώσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών, ή όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε πιστοποίηση πληροφορικής (Κωδικός 001).  Για να είναι αποδεκτή από το δημόσιο η πιστοποίηση πληροφορικής πρέπει να έχει αποκτηθεί από έναν από τους αδειοδοτημένους φορείς για πιστοποιήσεις πληροφορικής: ECDL, ICT, Global Cert, ACTA, Infotest, Keycert, Cambridge. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά και πιστοποίηση πληροφορικής από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης στις παρακάτω ενότητες: 
  • Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Word) 
  • Υπολογιστικά Φύλλα (Microsoft Excel) 
  • Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet Explorer και Outlook)

   Η σχολή πληροφορικής LABTECH θα συνεχίσει τη διενέργεια ταχύρρυθμων σεμιναρίων για την απόκτηση αναγνωρισμένης πιστοποίησης, για τους ενδιαφερόμενους του διαγωνισμού.

   Τελικό Κόστος
   Περιλαμβάνονται: Μαθήματα, Βιβλία, Test εξετάσεων, Κάρτα Εξετάσεων, 3 εξετάσεις + επανεξέταση, Έκδοση Πιστοποιητικού
   Για ανέργους και φοιτητές
   Για εργαζόμενους
   € 239
   € 334

   Περισσότερες πληροφορίες για τα μαθήματα σε ανέργους και φοιτητές μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της σχολής www.labtech.gr ή να ενημερωθείτε στο 2104256830.   Έναρξη επόμενου τμήματος:

   Δηλώστε απευθείας συμμετοχή στα μαθήματα ecdl, συμπληρώνοντας την φόρμα συμμετοχής.

   Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

   Προκήρυξη του υπουργείου Υγείας για τη στελέχωση των ΤΟΜΥ

   Προκήρυξη του υπουργείου Υγείας για τη στελέχωση των ΤΟΜΥ


   Νέα προκήρυξη εξέδωσε το υπουργείο Υγείας για τη στελέχωση των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ).

   Πρόκειται για 953 θέσεις γιατρών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διετούς διάρκειας πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

   Ωστόσο προβλέπεται δυνατότητα ανανέωσης της θητείας μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

   Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Κλάδου Ιατρικής Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας οκτακόσιες εννέα (809) θέσεις και Ειδικότητας Παιδιατρικής εκατόν σαράντα τέσσερις (144) θέσεις.

   Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και υποχρεωτικά προσόντα, να υποβάλουν μία και μόνο «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

   Να σημειωθεί ότι προς το παρόν στις ΤΟΜΥ έχουν διοριστεί περίπου 250 γιατροί ενώ το προσεχές διάστημα αναμένεται να προστεθούν στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και 600 συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ οικογενειακοί γιατροί.

   Αριθμός των ΤΟΜΥ που είναι έως τώρα σε λειτουργία ανέρχεται στις 89, ενώ έως το τέλος του έτους το υπουργείο Υγείας επιδιώκει τη λειτουργία συνολικά 120, από τις 240 που είναι ο τελικός στόχος.

   Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας για την ενίσχυση των δομών της ΠΦΥ (ΤΟΜΥ, Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία) απαιτούνται επιπλέον 1.000 γιατροί πέραν των 3.000 που ήδη υπηρετούν.   Δείτε τη Προκήρυξη ΤΟΜΥ/2018 στην επίσημη ιστοσελίδα


   Προθεσμίες Υποβολής Αιτήσεων

   Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει 13η Ιουνίου 2018, στις 12:00 και λήγει 22 Ιουνίου 2018, στις 23:59.

   Γενικά Προσόντα Υποψηφίων

   Στην προκήρυξη των ΤΟΜΥ μοριοδοτούμενο προσόν με 80 μόρια αποτελεί η πιστοποίηση γνώσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών, ή όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε πιστοποίηση πληροφορικής. Για να είναι αποδεκτή από το δημόσιο η πιστοποίηση πληροφορικής πρέπει να έχει αποκτηθεί από έναν από τους αδειοδοτημένους φορείς για πιστοποιήσεις πληροφορικής: ECDL, ICT, Global Cert, ACTA, Infotest, Keycert, Cambridge. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά και πιστοποίηση πληροφορικής από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης στις παρακάτω ενότητες: 
   • Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Word) 
   • Υπολογιστικά Φύλλα (Microsoft Excel) 
   • Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet Explorer και Outlook)

   Η σχολή πληροφορικής LABTECH θα συνεχίσει τη διενέργεια ταχύρρυθμων σεμιναρίων για την απόκτηση αναγνωρισμένης πιστοποίησης, για τους ενδιαφερόμενους του διαγωνισμού. 

   Οι άνεργοι και οι φοιτητές απαλλάσσονται του κόστους των μαθημάτων και χρεώνονται μόνο τα παράβολα εξετάσεων και έκδοσης του πιστοποιητικού τους.
   Τελικό Κόστος
   Περιλαμβάνονται: Μαθήματα, Βιβλία, Test εξετάσεων, Κάρτα Εξετάσεων, 3 εξετάσεις + επανεξέταση, Έκδοση Πιστοποιητικού
   Για ανέργους και φοιτητές
   Για εργαζόμενους
   € 239
   € 334

   Περισσότερες πληροφορίες για τα δωρεάν μαθήματα σε ανέργους και φοιτητές μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της σχολής www.labtech.gr ή να ενημερωθείτε στο 2104256830.   Έναρξη επόμενου τμήματος:


   Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

   Προκήρυξη Αεροπορίας για προσλήψεις μόνιμων αξιωματικών
   Προκήρυξη για μόνιμες θέσεις αξιωματικών στην πολεμική αεροπορία θα δημοσιεύσει μέσα στους επόμενους μήνες το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) σύμφωνα με το ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 1974.


   Οι προσλήψεις θα αφορούν θέσεις:
   • Διοικητικούς
   • Εφοδιαστές (οικονομολόγοι)
   • Μετεωρολόγους
   Συμμετέχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ οποιουδήποτε πτυχίου, ηλικίας έως 28 ετών.
   Η επιλογή των διοριστέων θα προκύψει από το βαθμό της γραπτής εξέτασης με την προσμέτρηση μορίων για τα επιπλέον προσόντα:
   • Γνώση ξένων γλωσσών
   • Γνώση χειρισμού Η/Υ
   • Μεταπτυχιακός τίτλος


   Προθεσμίες Υποβολής Αιτήσεων

   Η προκήρυξη αναμένεται να εκδοθεί μέσα στους θερινούς μήνες από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ).
   Θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΑ, σε όλα τα Στρατολογικά Γραφεία και τις υπηρεσίες ενημέρωσης κοινού.
   Αμέσως μετά την έκδοση και την ανάρτηση της προκήρυξης θα ξεκινήσει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.


   Υποχρεωτικά Προσόντα

   Επισημαίνεται ότι όπως και σε κάθε άλλη προκήρυξη για κάλυψη θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δημόσιας Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) στο ελληνικό δημόσιο, υποχρεωτικό προσόν (Φ.Ε.Κ. 39/Α΄/5.3.2001) αποτελεί η πιστοποίηση γνώσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών, ή όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε πιστοποίηση πληροφορικής ή πιστοποίηση τύπου ECDL.

   Οι ενότητες που μπορούν να ζητηθούν στην συγκεκριμένη προκήρυξη είναι:
   • Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Word) 
   • Υπολογιστικά Φύλλα (Microsoft Excel) 
   • Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet Explorer, Outlook, Outlook Express κτλ)

   Η σχολή πληροφορικής LABTECH θα συνεχίσει τη διενέργεια ταχύρρυθμων σεμιναρίων για την απόκτηση αναγνωρισμένης πιστοποίησης, για τους ενδιαφερόμενους του διαγωνισμού. 

   Οι άνεργοι και οι φοιτητές απαλλάσσονται του κόστους των μαθημάτων και χρεώνονται μόνο τα παράβολα εξετάσεων και έκδοσης του πιστοποιητικού τους.


   Τελικό Κόστος
   Περιλαμβάνονται: Μαθήματα, Σημειώσεις, Test εξετάσεων, Κάρτα Εξετάσεων, 3 εξετάσεις + επανεξέταση, Έκδοση Πιστοποιητικού
   Για ανέργους και φοιτητές
   Για εργαζόμενους
   € 239
   € 334   Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για τα δωρεάν μαθήματα σε ανέργους και φοιτητές μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής ή τηλεφωνικά στο 2104256830.

   Έναρξη επόμενου τμήματος:

   Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2018

   Γιατί να γίνω Microsoft Office Master;

   Γιατί να γίνω Microsoft Office Master;


   Πολλοί μαθητές έχοντας ολοκληρώσει το βασικό πτυχίο πληροφορικής (κατά κόσμον ECDL) ρωτάνε αν το να κάνουν το Expert επίπεδο θα τους δώσει το κάτι παραπάνω σε σχέση με τον ανταγωνισμό στη εύρεση εργασίας.

   Σημείωση: Στην εφαρμοσμένη πληροφορική το προχωρημένο επίπεδο γνώσεων θα το συναντήσετε με τρία ονόματα: Master, Expert, Proficiency, όπου και τα τρία είναι συνώνυμα στην προκειμένη περίπτωση.

   Γιατί να κάνω το Expert επίπεδο στις πιστοποιήσεις πληροφορικής;

   Καταλαβαίνουμε ότι ζώντας σε μία περίοδο που απαξιώνονται πτυχία και γνώσεις σε πολύ υψηλότερο επίπεδο (μεταπτυχιακά-διδακτορικά) είναι λογικό να υπάρχει σκεπτικισμός ως προς την απόκτηση οποιουδήποτε πτυχίου ή πιστοποιητικού. Ας δούμε λοιπόν το θέμα από την πλευρά του εργοδότη:
   1. Αν ο εργοδότης έχει να επιλέξει ανάμεσα σε 10 υποψηφίους που τα πτυχία τους εν γένει είναι ισότιμα, οποιοδήποτε πτυχίο ανώτερο του μέσου όρου θα ξεχωρίσει, είτε αυτό είναι Proficiency στα Αγγλικά, είτε μεταπτυχιακό, είτε Expert στη γνώση Η/Υ.
   2. Το υψηλότερο επίπεδο σπουδών δηλώνει για τον κάτοχό του ότι έχει φιλοδοξίες και επιθυμία να κουραστεί και να προσπαθήσει περισσότερο από το μέσο όρο.
   3. Από έρευνες του πανεπιστημίου SDA Bocconi της Ιταλίας τα άτομα που έχουν πιστοποιημένη γνώση Η/Υ σε Expert επίπεδο είναι αποδοτικότερα κατά 7-12% στην εργασία τους με τους Η/Υ. Άρα ο υπάλληλος βγάζει στον ίδιο χρόνο παραπάνω δουλειά. Οι εταιρείες με τμήματα προσωπικού γνωρίζουν αυτές τις διαφορές και για αυτό ζητάνε στις αγγελίες τους πιστοποιημένη γνώση σε κάθε πεδίο ειδικότητας.

   Γιατί να γίνω συγκεκριμένα Microsoft Office Master; 

   Ως Microsoft Office Specialist θεωρείται το άτομο που έχει περάσει εξετάσεις της Microsoft σε Εξουσιοδοτημένο Εξεταστικό Κέντρο σε ένα από τα Microsoft Office 2007 -2010 -2013 -2016. Ξεκίνησε το 1997 ως το πρόγραμμα Microsoft Certified Office User. Σήμερα οι χρήστες μπορούν να λαμβάνουν χαρακτηρισμό Microsoft Office Specialists στο Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, και το Project.


   Για να αποδείξετε μία συνολική γνώση και να γίνετε Microsoft Office Master πρέπει να περάσετε επιτυχώς τέσσερις εξετάσεις. Για την απόκτηση του Master το Word, το Excel το PowerPoint και η Access πρέπει να πιστοποιηθούν.

   Περίπου 1.000.000 άτομα ετησίως πιστοποιούνται σε πάνω από 140 χώρες ανά τον κόσμο μέσω της πιστοποίησης Microsoft Office Specialist.

   Η διαφορά στις πιστοποιήσεις της Microsoft

   Η πιστοποίηση Microsoft Office Specialist είναι θεμελιωδώς διαφορετική από τις άλλες πιστοποιήσεις που προσφέρονται στα προϊόντα της Microsoft (πχ ECDL) . Η ίδια η εξέταση είναι προσανατολισμένη στην εκμάθηση των εφαρμογών του Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) με τρόπο τέτοιο ώστε να ανταποκρίνονται σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας. Επιπλέον κάθε νέα έκδοση των εξετάσεων, ενσωματώνει εργασίες που αφορούν τις νεότερες λειτουργίες του Office πχ (πώς διαχειριζόμαστε αρχεία σε περιβάλλον cloud), σε αντίθεση με ότι άλλους εξεταστικούς φορείς που ενώ έχουμε φτάσει στο Office 2013 ακόμα αναφέρονται σε «Εργασία με Μενού», μία λειτουργία που έχει εκλείψει από το Office 2003!! Σε κάθε περίπτωση είτε πρόκειται για μια μεγάλη εταιρεία ή ένα μικρό γραφείο, οι Office Specialists χρησιμοποιούν προγράμματα όπως το Word και το Excel συνδυαστικά για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά ως διευθυντές γραφείων, ως βοηθοί διοίκησης, και σε πολλές άλλες θέσεις που απαιτούν κάθε ημέρα, δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Η δυνατότητα να επιλύεις πραγματικά προβλήματα σε συγκεκριμένο χρόνο και αποτελεσματικά είναι αυτό που ξεχωρίζει έναν εργαζόμενο. Καθώς όλο και περισσότεροι εργοδότες απαιτούν πρακτική απόδειξη των γνώσεων που έχει ένας εργαζόμενος, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να ξεχωρίσετε από το πλήθος από το να έχετε ως διαπιστευτήριά σας μία πιστοποίηση που σχεδιάστηκε για να αποδεικνύεται αυτή η ικανότητα διεκπεραίωσης πραγματικών εργασιών. 

   Τι τίτλους πιστοποίησης Microsoft Office Specialist μπορώ να αποκτήσω; 


   Πριν ξεκινήσετε με την προετοιμασία σας, θα πρέπει να καθορίσετε αν θέλετε να πιστοποιήσετε όλα τα αντικείμενα ή να επιλέξετε μόνο αυτά που σχετίζονται με το επαγγελματικό σας αντικείμενο. Εκτός και αν σκοπεύετε να εκπαιδεύσετε άλλους χρήστες ή έχετε μια εργασία σε τεχνική υποστήριξη (θα είστε δηλαδή ο εργαζόμενος που όλοι ζητάνε τη βοήθεια του για να κάνουν τη δουλειά τους) ,δεν είναι απαραίτητο να πιστοποιηθείτε σε όλα ως Specialist. Μπορεί να πιστοποιηθεί κάποιος ξεχωριστά σε κάθε ένα από τα πέντε προγράμματα  - Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access.

   Για όσους πραγματικά θέλουν να αποδείξουν τις ικανότητές τους σε επίπεδο του να μπορούν μέχρι και να διδάξουν το αντικείμενο, θα πρέπει να πάρουν τη συνολική πιστοποίηση Microsoft Office Master.

   Απόκτηση Άδειας Εισηγητή για Σεμινάρια Πληροφορικής
   Ολοκληρώνοντας το Microsoft Office Specialist Master έχετε καλύψει το σύνολο τη ύλης που απαιτείται για να γίνεται εισηγητής σε σεμινάρια πληροφορικής για το MS Office σύμφωνα με τις προϋποθέσεις ΟΑΕΔ και ΛΑΕΚ. Αν σας ενδιαφέρει η καριέρα του εκπαιδευτή θα πρέπει να αποκτήσετε κ ένα πτυχίο εκπαιδευτικής επάρκειας παρακολουθώντας ένα επιπλέον σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών (οι απόφοιτοι πανεπιστημιακών σχολών που έχουν παρακολουθήσει παιδαγωγικά μαθήμα πχ: δάσκαλοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί κλπ, δεν απαιτείται να παρακολουθήσουν πρόσθετο σεμινάριο).

   Χρειάζεται να έχω πιστοποίηση σε βασικό (core) επίπεδο

   Η ύλη για την πιστοποίηση Microsoft Master ξεκινάει στο σημείο στο οποίο τελειώνει η ύλη για το βασικό επίπεδο. Οι περισσότερες βασικές έννοιες αν και αναφέρονται επιγραμματικά, θεωρούνται ως προαπαιτούμενη γνώση. Σε επίπεδο πιστοποίησης δεν είναι υποχρεωτικό να έχετε αποκτήσει κάποιο πιστοποιητικό σε βασικό επίπεδο, όμως αν δεν έχετε παρακολουθήσει μαθήματα θα βρεθείτε μπροστά σε ύλη που πιθανότατα δεν θα τη γνωρίζετε μέσω της εμπειρικής σας γνώσης.


   Πώς μπορώ να ελέγξω αν γνωρίζω το βασικό επίπεδο;
   Στον παρακάτω υπερσύνδεσμο μπορείτε να εκτελέσετε ένα demo με 18 ερωτήσεις απο τις τρεις βασικές ενότητες, Word, Excel και Internet - Outlook σε Core επίπεδο ώστε να δείτε το περιβάλλον προετοιμασίας και το επίπεδο των εξετάσεων και να αποφασίσετε τι χρειάζεστε για την καλύτερη προετοιμασία σας. Έναρξη free ecdl test
   Αν δεν εμφανίζεται το Demo πιθανόν να χρειάζεται να κάνετε update στην έκδοση του Flash player που χρησιμοποιείτε.

   Ποια είναι η μορφή των εξετάσεων


   Το τεστ δεν είναι με χαρτί και μολύβι. Θα πρέπει να δουλέψετε στο πραγματικό πρόγραμμα που εξετάζεστε (word, excel κλπ). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις συνήθεις εντολές μενού, καρτελών και γραμμής εργαλείων ή συντομεύσεις (πχ αντιγραφή = Ctrl +C ) 
   Θα πρέπει να εφαρμόσετε τις γνώσεις σας από ένα πρόγραμμα του Microsoft Office σε εργασίες όπως προκύπτουν από το πραγματικό εργασιακό περιβάλλον. Η κάθε εξέταση MOS θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου. Τα χρονικά πλαίσια διαφέρουν από εξέταση σε εξέταση, αλλά όλα είναι λιγότερο από μία ώρα.
   Η εξέταση χωρίζεται σε projects και κάθε project έχει πολλαπλά Tasks που πρέπει να γίνουν με την απαραίτητη σωστή σειρά.


   Γλώσσα εξέτασης
   Μέχρι το 2007 η πιστοποίηση μπορούσε να δοθεί σε 18 διαφορετικές γλώσσες μεταξύ αυτών και τα Ελληνικά. Το κυριότερο χαρακτηριστικό ήταν ότι σε όλες τις γλώσσες η εξέταση ήταν ίδια ακριβώς, με μεταφρασμένες τις εκφωνήσεις των ερωτήσεων και τα αντίστοιχα αρχεία στις διάφορες γλώσσες (η μετάφραση γίνεται από την ίδια τη Microsoft). Από το 2010 και μετά τα Ελληνικά δυστυχώς δεν υποστηρίζονται συνεπώς η ενδεδειγμένη επιλογή για εξετάσεις είναι στα Αγγλικά.

   Αποτελέσματα - Βαθμολογίες


   Με την ολοκλήρωση της εξέτασης μαθαίνετε άμεσα αν έχετε περάσει και με τι βαθμολογία. Το άριστα είναι το χίλια (1000) και η βάση είναι μεταξύ των 600-700 μονάδων το οποίο διαφέρει ανάλογα το αντικείμενο εξέτασης.

   Τι θα συμβεί αν δεν περάσω; 
   Αν χρειαστεί να ξαναδώσετε κάποια εξέταση, ζητήστε από το διαχειριστή μία τυπωμένη έκθεση βαθμολογίας. Προσδιορίζει πού θα πρέπει να εστιάσετε τη μελέτη σας πριν ξαναδώσετε την εξέταση.


   Έκδοση Πιστοποιητικού
   Τα πιστοποιητικά Microsoft Office Specialist αποστέλλονται ταχυδρομικά μετά από 30-40 ημέρες συνήθως στο εξεταστικό κέντρο που δώσατε τις εξετάσεις σας. Το κάθε πιστοποιητικό φέρει ένα μοναδικό κωδικό επαλήθευσης (verification code) το οποίο μπορείτε να στείλετε στον εργοδότη, πανεπιστήμιο ή άλλο οργανισμό που ενδιαφέρεται να μάθει επιπλέον πληροφορίες για την πιστοποίησή σας. Ο ενδιαφερόμενος εισάγει τον κωδικό στη σελίδα:

   https://www.certiport.com/Portal/Pages/CredentialVerification.aspx

   και στη συνέχεια βλέπει ένα Online Αντίγραφο του πτυχίου σας:
   Δοκιμάστε το μόνοι σας κάνοντας εισαγωγή τον κωδικό: qEBP-wQHU

   Η πιστοποίηση MOS κάνει πραγματικά τη διαφορά; 

   Η πιστοποίηση Microsoft Office Specialist παρέχει ένα μηχανισμό για όλους τους τύπους των εργαζομένων για να αποδείξουν τις ικανότητες τους στα προγράμματα του Microsoft Office System. Μια πρόσφατη μελέτη σε 14.000 κατόχους του MOS και σε  1.200 προϊσταμένους τους, κατέδειξε σαφώς ότι οι Office Specialists θεωρούνται από τους επόπτες τους ως πιο ικανοί, πιο παραγωγικοί και πιο αξιόπιστοι ως αποτέλεσμα της κατάστασης της πιστοποίησής τους. 


   Μισθολογική Διαφορά - Προαπαιτούμενο σε Πανεπιστήμια
   Τα ίδια τα πανεπιστήμια προσφέρουν σεμινάρια εκπαίδευσης και πιστοποίησης για το Microsoft Office Master ώστε οι φοιτητές τους να έχουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία για να αντεπεξέλθουν στο μεγάλο όγκο εργασιών που έχουν να αντιμετωπίσουν ασχέτως το σε ποιο επιστημονικό πεδίο δραστηριοποιούνται. Επίσης σύμφωνα με έρευνες της εταιρείας itcareerfinder.com ο μισθός ενός κατόχου Micorosoft Office Specialist Master (στις ΗΠΑ) κυμαίνεται στις 60.000$ - 65.000$ ετησίως.
   https://www.itcareerfinder.com/it-certifications/microsoft-certifications/microsoft-office-specialist-certification.html

   Σε κάθε περίπτωση είτε είστε νέοι στην καριέρα σας είτε ένα άρτια εκπαιδευμένο διοικητικό στέλεχος, θα διαπιστώσετε ότι η προσθήκη "Microsoft Office Specialist Master" στο βιογραφικό σας είναι ευεργετική.


   Πώς μπορώ να κάνω μαθήματα και να προετοιμαστώ για τις εξετάσεις πιστοποίησης Microsoft Office Specialist Master; 


   Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να δείτε πώς υλοποιούνται τα Online μαθήματα για απόκτηση της πιστοποίησης Microsoft Office Specialist (MOS) Master μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας για e-learning μαθήματα e.labtech.gr και να κάνετε και ένα δοκιμαστικό δωρεάν μάθημα.
   Μετάφραση του άρθρου:

   should-you-become-a-microsoft-office-specialist από την συγγραφέα Annette Marquis  εταίρο της Triad Consulting , την προεξάρχουσα εταιρία κατάρτισης  στο Microsoft Office System για τη Διεθνή Ένωση Επαγγελματιών Διοικητικής (IAAP). 

   Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018

   Υπουργείο Υγείας - Προσλήψεις στο ΕΚΑΒ με προκήρυξη ΑΣΕΠ 5Κ/2018

   Υπουργείο Υγείας - Προσλήψεις στο ΕΚΑΒ με προκήρυξη ΑΣΕΠ 5Κ/2018   Ξεκινάει τη Δευτέρα 4 Ιουνίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τις 37 θέσεις  μόνιμου  προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας.

   Οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως οδηγοί– συνοδηγοί ασθενοφόρων οχημάτων και άλλων κινητών μονάδων παροχής επείγουσας ιατρικής φροντίδας, ως μεταφορείς ασθενών (τραυματιοφορείς) και ως τηλεφωνητές και γραφείς για την εξυπηρέτηση της τηλεφωνικής και ασύρματης επικοινωνίας, επιδεικνύοντας σεβασμό προς τη ζωή και το θάνατο του ατόμου, τηρώντας το ιατρικό απόρρητο, καθώς και τους κανόνες δεοντολογίας και επικοινωνίας των επαγγελματιών υγείας. Οι επείγουσες πράξεις που ασκούνται είναι σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα αντιμετώπισης, αναγνωρισμένες από τη διεθνή κοινότητα.

   Οι θέσεις κατανεμονται παρακάτω:

   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ ΘΗΒΑΣ    2
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ          1
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 1
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟ Υ       1
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ ΖΑΚΥΝΘΟΥ               2
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ ΙΚΑΡΙΑΣ             1
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ ΚΑΛΥΜΝΟΥ     1
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ 1
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ ΚΕΡΚΥΡΑΣ        2
   ΝΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ       2
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ ΚΩ       2
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ  ΜΟΛΑΩΝ             2
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ              4
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ ΒΟΛΟΥ      2
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ             1


   Δείτε τη Προκήρυξη 5Κ/2018 από τον ιστότοπο του ΑΣΕΠ


   Προθεσμίες Υποβολής Αιτήσεων

   Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 4 Ιουνίου 2018 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 22 Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή.


   Γενικά Προσόντα Υποψηφίων

   Όπως και σε κάθε άλλη προκήρυξη για κάλυψη θέσεων στο ελληνικό δημόσιο, έτσι και στην προκήρυξη για το ΕΚΑΒ απαραίτητο προσόν για την υποβολή υποψηφιότητας για θέσεις ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ αποτελεί η πιστοποίηση γνώσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών, ή όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε πιστοποίηση πληροφορικής. Για να είναι αποδεκτή από το δημόσιο η πιστοποίηση πληροφορικής πρέπει να έχει αποκτηθεί από έναν από τους αδειοδοτημένους φορείς για πιστοποιήσεις πληροφορικής: ECDL, ICT, Global Cert, ACTA, Infotest, Keycert, Cambridge. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά και πιστοποίηση πληροφορικής από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης στις παρακάτω ενότητες: 
   • Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Word) 
   • Υπολογιστικά Φύλλα (Microsoft Excel) 
   • Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet Explorer και Outlook)

   Η σχολή πληροφορικής LABTECH θα συνεχίσει τη διενέργεια ταχύρρυθμων σεμιναρίων για την απόκτηση αναγνωρισμένης πιστοποίησης, για τους ενδιαφερόμενους του διαγωνισμού. 

   Οι άνεργοι και οι φοιτητές απαλλάσσονται του κόστους των μαθημάτων και χρεώνονται μόνο τα παράβολα εξετάσεων και έκδοσης του πιστοποιητικού τους.
   Τελικό Κόστος
   Περιλαμβάνονται: Μαθήματα, Βιβλία, Test εξετάσεων, Κάρτα Εξετάσεων, 3 εξετάσεις + επανεξέταση, Έκδοση Πιστοποιητικού
   Για ανέργους και φοιτητές
   Για εργαζόμενους
   € 239
   € 334

   Περισσότερες πληροφορίες για τα δωρεάν μαθήματα σε ανέργους και φοιτητές μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της σχολής www.labtech.gr ή να ενημερωθείτε στο 2104256830.   Έναρξη επόμενου τμήματος: