Σελίδες

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016

Προσλήψεις στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Προσλήψεις στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων


Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, και οι Περιφερειακές του Υπηρεσίες ανά την Επικράτεια, κατόπιν της ΔΙΟΙΚ/Α/5895/20-04-2016, Ανακοίνωσης της Προέδρου του Δ.Σ. του ΤΑΠ, πρόκειται να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα, συνολικού αριθμού πενήντα έξι (56) ατόμων:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΟΠΟΣ
ΑΤΟΜΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΑ
1
(8) ΜΗΝΩΝ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
ΑΘΗΝΑ
2
(8) ΜΗΝΩΝ
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΘΗΝΑ
2
(8) ΜΗΝΩΝ
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΑΘΗΝΑ
6
(8) ΜΗΝΩΝ
ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ
ΑΘΗΝΑ
3
(8) ΜΗΝΩΝ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΑΘΗΝΑ
8
(8) ΜΗΝΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
2
(8) ΜΗΝΩΝ
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
14
(7) ΜΗΝΩΝ
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ
ΣΟΥΝΙΟ
6
(7) ΜΗΝΩΝ
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ
ΑΚΡΩΤΗΡΙ- ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
ΝΗΣΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
6
(7) ΜΗΝΩΝ
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ
ΝΗΣΟΣ ΔΗΛΟΣ
2
(7) ΜΗΝΩΝ
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑ
4
(7) ΜΗΝΩΝ

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Η παρούσα ανακοίνωση με τα απαραίτητα προσόντα( μαζί με τα Παραρτήματα ΣΟΧ του ΑΣΕΠ που συνοδεύουν την ανακοίνωση) ανά ειδικότητα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας www.tap.gr με την σήμανση ΣΟΧ 2/2016, θα δημοσιευθεί σε δύο εφημερίδες των Νομών και θα αναρτηθεί στους χώρους Ανακοινώσεων των Υπηρεσιών ανά την Επικράτεια καθώς και στους χώρους ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων όπου αυτές εδρεύουν.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας : ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ , ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 57, τ.κ. 10564 -Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας. Μπάκνη (τηλ. επικοινωνίας: 210-3722500,550).

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς, πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 και όχι σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης στις εφημερίδες και ισχύει για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες. Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στο Νομό που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων είναι από 25/05/2016 έως 03/06/2016 και ώρες 08:00 - 13:00. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της Υπηρεσίας, Πανεπιστημίου 57 Αθήνα , 4ος όροφος, και ώρες 08:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.

Γενικά Προσόντα Υποψηφίων

Απαραίτητο προσόν για την υποβολή υποψηφιότητας στις θέσεις ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ διοικητικό αποτελεί η πιστοποίηση γνώσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά και πιστοποίηση πληροφορικής από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης στις παρακάτω ενότητες: 
 • Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Word) 
 • Υπολογιστικά Φύλλα (Microsoft Excel) 
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet Explorer και Outlook)

  Η σχολή πληροφορικής LABTECH θα συνεχίσει τη διενέργεια ταχύρρυθμων σεμιναρίων για την απόκτηση αναγνωρισμένης πιστοποίησης, για τους ενδιαφερόμενους του διαγωνισμού. 

  Οι άνεργοι και οι φοιτητές απαλλάσσονται του κόστους των μαθημάτων και χρεώνονται μόνο τα παράβολα εξετάσεων και έκδοσης του πιστοποιητικού τους.
  Τελικό Κόστος
  Περιλαμβάνονται: Μαθήματα, Βιβλία, Test εξετάσεων, Κάρτα Εξετάσεων, 3 εξετάσεις + 3 δωρεάν επανεξετάσεις, Έκδοση Πιστοποιητικού
  Για ανέργους και φοιτητές
  Για εργαζόμενους
  € 239
  € 334

  Περισσότερες πληροφορίες για τα δωρεάν μαθήματα πληροφορικής σε ανέργους και φοιτητές μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της σχολής www.labtech.gr ή να ενημερωθείτε στο 2104256830.

  Έναρξη επόμενου τμήματος:

  Όλα τα έγγραφα για το διαγωνισμό


  Ημερομηνίες αποδοχής
  Ανακοίνωση προσληψης
  Περίληψη
  Παράρτημα εποχικό

  Παράρτημα Γλωσσομάθειας

  Παράρτημα Η/Υ

  ΣΟΧ Έντυπο Αίτησης

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου