Σελίδες

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

30 προσλήψεις σε Εθνική Τράπεζα - ΤΥΠΕΤ

30 προσλήψεις σε Εθνική Τράπεζα - ΤΥΠΕΤ

Το ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την κάλυψη τριάντα (30) Θέσεων διοικητικών υπαλλήλων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, των ακολούθων κατηγοριών:

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Τέσσερεις (4) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων; κατόχων τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. ή Α.ΤΕ.Ι. Οικονομικής Σχολής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής; με 3ετή προϋπηρεσία σε λογιστήριο ή και μισθοδοσία.
Για την Αθήνα: 2 θέσεις
Για τη Θεσσαλονίκη: 2 θέσεις
Οι ενδιαφερόμενοι Θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. με βαθμό πτυχίου λίαν καλώς (6,50) και άνω.
Γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας με επίπεδο γνώσης τουλάχιστον καλώς (Γ/Β). Πιστοποιημένη γνώση στη χρήση Η/Υ.
Άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστή - φοροτεχνικού Α' τάξης.
3ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε τμήμα λογιστηρίου ή/και μισθοδοσίας.
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης θα συνεκτιμηθούν:
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο (π.χ. Μ.Ο.Π.Α. ΜΒΑ, Μsc Accountίng and Fίnance κ.λ.π.).
Επαγγελματικές πιστοποιήσεις στο αντικείμενο (π.χ. ορκωτού λογιστή, ΙΕΣΟΕΛ, ACCA. ICFE, DίpIFR). Εμπειρία στη χρήση του λογισμικού SAP στο αντικείμενο.
Επίπεδο γνώσης περισσοτέρων της μίας γλώσσας και μέχρι πέντε.
Γενική κλίμακα μοριοδότησης (συντελεστές βαρύτητας):
50% - Πτυχίο
20% - Ξένη Γλώσσα 
20% - Προϋπηρεσία 
10% - Επαγγελματικές πιστοποιήσεις (πχ Πιστοποιήσεις Η/Υ)

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Δύο (2) Θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, κατόχων τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. Σχολών Επιχειρήσεων, Οργάνωσης & Διοίκησης και Σχολών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, με 3ετή προϋπηρεσία στο αντικείμενο.
Για την Αθήνα: 2 θέσεις
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. με βαθμό πτυχίου λίαν καλώς (6,50) και άνω.
Γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας με επίπεδο γνώσης τουλάχιστον καλώς (Γ/B2). Πιστοποιημένη γνώση στη χρήση Η/Υ.
3ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στο ζητούμενο αντικείμενο (Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού κ.λ.π.). Στο πλαίσιο της αξιολόγησης Θα συνεκτιμηθούν:
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοίκηση Υπηρεσιών, Διοίκηση Επιχειρήσεων ή συναφή αντικείμενα (π.χ. Μ3 σε Management, Human Resources Management, κ.λ.π.). Επαγγελματικές πιστοποιήσεις στο αντικείμενο (π.χ. Διοίκηση ανθρώπινων πόρων, Διοίκηση Λειτουργιών, κ.λ.π.).
Εμπειρία στη χρήση του λογισμικού ΒΑΡ στο αντικείμενο.
Επίπεδο γνώσης περισσοτέρων της μίας γλώσσας και μέχρι πέντε.
Γενική κλίμακα μοριοδότησης (συντελεστές βαρύτητας):
50% - Πτυχίο
20% - Ξένη Γλώσσα 
20% - Προϋπηρεσία 
10% - Επαγγελματικές πιστοποιήσεις

Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Έντεκα (11) Θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, κατόχων τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. (οποιασδήποτε σχολής).
Για την Αθήνα: 8 Θέσεις
Για τη Θεσσαλονίκη: 3 Θέσεις
Οι ενδιαφερόμενοι Θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. με βαθμό πτυχίου λίαν καλώς (6,50) και άνω.
Γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας με επίπεδο γνώσης τουλάχιστον καλώς (Γ/Β2). Πιστοποιημένη γνώση στη χρήση Η/Υ.
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης Θα συνεκτιμηθούν:
Μετατπυχιακός τίτλος σπουδών σε Διοικητικές ή Οικονομικές Υπηρεσίες Υγείας (π.χ. Μsc ΜΒΑ, κ.λ.π.). Επαγγελματικές πιστοποιήσεις (π.χ. επιμόρφωση διοικητικών και οικονομικών στελεχών επιχειρήσεων, πιστοποίηση επαγγελματικών μεταπτυχιακών τίτλων ACCA, CFA, ΡΜΡ, κ.λ.π.).
Επίπεδο γνώσης περισσοτέρων της μίας γλώσσας και μέχρι πέντε.
Γενική κλίμακα μοριοδότησης (συντελεστές βαρύτητας):
60% - Πτυχίο
20% -Ξένη Γλώσσα
20% - Επαγγελματικές πιστοποιήσεις

Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Έντεκα (11) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, κατόχων απολυτηρίου Λυκείου.
Για την Αθήνα: 10 Θέσεις
Για τη Θεσσαλονίκη: 1 Θέση
Οι ενδιαφερόμενοι Θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Απολυτήριο λυκείου, με βαθμό προαγωγής δέκα επτά (17) και άνω.
Γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας με επίπεδο γνώσης τουλάχιστον καλώς (ΓΙΒ2). Πιστοποιημένη γνώση στη χρήση Η/Υ.
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης Θα συνεκτιμηθούν:
Επαγγελματικές πιστοποιήσεις (π.χ. εξειδικευμένη επιμόρφωση σε διοικητικές ή και οικονομικές υπηρεσίες, κ.λ.π.).
Επίπεδο γνώσης περισσοτέρων της μίας γλώσσας και μέχρι πέντε.
Γενική κλίμακα μοριοδότησης (συντελεστές βαρύτητας):
60% - Βαθμός απόλυσης
20% -Ξένη Γλώσσα
20% - Επαγγελματικές πιστοποιήσεις (γνώση Η/Υ, κ.λ.π.).

Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Δύο (2) Θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, κατόχων τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. Σχολών Διοίκησης
Μονάδων Υγείας, ή κατόχων τίτλων σπουδών οποιασδήποτε σχολής Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο αντικείμενο (Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Οικονομικά Μονάδων Υγείας, Στατιστική και Πληροφορική στη Διοίκηση των Υπηρεσιών Υγείας).
Για την Αθήνα: 2 Θέσεις
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Α.Τ Ε.Ι. με βαθμό πτυχίου λίαν καλώς (6,50) και άνω.
Γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας με επίπεδο γνώσης τουλάχιστον καλώς (Γ/62). Πιστοποιημένη γνώση στη χρήση Η/Υ.
3ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στο ζητούμενο αντικείμενο (Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Οικονομικά Μονάδων Υγείας, Στατιστική και Πληροφορική στη Διοίκηση των Υπηρεσιών Υγείας, κ.λ.π.).
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης Θα συνεκτιμηθούν:
Μετατπυχιακός τίτλος σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Οικονομικά Μονάδων Υγείας, Στατιστική και Πληροφορική στη Διοίκηση των Υπηρεσιών Υγείας, κ.λ.π.
Επαγγελματικές πιστοποιήσεις στο αντικείμενο (π.χ. ACCA, CFA, ΡΜΡ, κ.λ.π.), εκπαίδευση σε 
Οργανωτικές, Διοικητικές, Οικονομικές και Διαχειριστικές μεθόδους σε Νοσοκομεία, Κλινικές και άλλες Μονάδες Υπηρεσιών Υγείας.
Εμπειρία στη χρήση του λογισμικού ΒΑΡ στο αντικείμενο.
Επίπεδο γνώσης περισσοτέρων της μίας γλώσσας και μέχρι πέντε.
Γενική κλίμακα μοριοδότησης (συντελεστές βαρύτητας):
50% - Πτυχίο
20% - Ξένη Γλώσσα 
20% - Προϋπηρεσία 
10% - Επαγγελματικές πιστοποιήσεις

Προθεσμίες Υποβολής Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτησή τους, από τη Δευτέρα 22.6.2015 και ώρα 12:00 (μεσημβρινή) έως και τη Δευτέρα 13.7.2015 και ώρα 12:00 (μεσημβρινή), επιλέγοντας το σχετικά πεδίο με τίτλο «Ηλεκτρονική Αίτηση Διαγωνισμού» στον ιστότοπο του ΤΥ Π.Ε.Τ.

Γενικά Προσόντα Υποψηφίων


Ως απαραίτητα προσόντα και ικανότητες για όλες τις θέσεις εργασίας αναφέρονται το απολυτήριο λυκείου, η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον First Certificate in English), η καλή γνώση υπολογιστικών συστημάτων και πολύ καλή γνώση αυτοματισμού γραφείου (MS-Office - ECDL)

Η σχολή πληροφορικής LABTECH διενεργεί ταχύρυθμα σεμινάρια για την απόκτηση αναγνωρισμένης πιστοποίησης.

Οι άνεργοι και οι φοιτητές απαλλάσσονται τους κόστους των μαθημάτων και χρεώνονται μόνο τα παράβολα εξετάσεων και έκδοσης του πιστοποιητικού τους.

Τελικό Κόστος
Περιλαμβάνονται: Μαθήματα, Βιβλία, Test εξετάσεων, Κάρτα Εξετάσεων, 3 εξετάσεις + 3 δωρεάν επανεξετάσεις, Έκδοση Πιστοποιητικού
Για ανέργους και φοιτητές
Για εργαζόμενους
€ 239
€ 334
Έναρξη επόμενου τμήματος:
Περισσότερες πληροφορίες για τα δωρεάν μαθήματα σε ανέργους μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της σχολής www.labtech.gr ή να ενημερωθείτε στο 2104256830.

Γενικοί Όροι και Επισημάνσεις για όλες τις Κατηγορίες

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όσοι κατά την ημερομηνία κατάθεσης της ηλεκτρονικής αίτησης πληρούν τις προϋποθέσεις της κάθε κατηγορίας, γνωρίζουν άριστα την ελληνική γλώσσα και οι άρρενες υποψήφιοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
Προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό αποτελεί η ύπαρξη έγκυρου Αριθμού Φορολογικού Μητρώου
(Α.Φ.Μ.). Υποψήφιοι που δεν διαθέτουν Α.Φ.Μ. οφείλουν να απευθυνθούν άμεσα στην οικεία Δ.Ο.Υ. για την απόκτηση Α.Φ.Μ., προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμπλήρωση της «Ηλεκτρονικής Αίτησης Συμμετοχής».
Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση μόνο για μία κατηγορία.
Όλοι οι προσληφθέντες Θα δηλώσουν ότι Θα παραμείνουν στην πόλη όπου θα τοποθετηθούν από το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (Αθήνα ή Θεσσαλονίκη) για μία τουλάχιστον 10ετία. Η επιλογή της πύλης τοποθέτησης θα γίνει από τους επιτυχόντες με βάση τη σειρά επιτυχίας τους.
Οι επιτυχόντες θα πρέπει να έχουν Λευκό Ποινικό Μητρώο.
Οι επιτυχόντες θα κληθούν να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις και το Τ.Υ Π.Ε.Τ. μπορεί να αρνηθεί την
πρόσληψη υποψηφίων αν διαπιστωθεί ότι πάσχουν από χρόνιες ασθένειες, οι οποίες εμποδίζουν την πλήρη
εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Όλοι οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής Θα πρέπει να έχουν αναγνωριστεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές και να έχει αντιστοιχηθεί η βαθμολογία τους.
Η προϋπηρεσία Θα αποδεικνύεται με επικυρωμένη βεβαίωση του εργοδότη και με τα αντίστοιχα ένσημα ασφάλισης.
Σε περίπτωση που υποψήφιος αποκρύψει ότι είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατης σχολής, αυτό Θα ληφθεί υπόψη στα εργασιακά του προσόντα μετά από οκτώ (8) έτη.
Σε περίπτωση που υποβληθεί ηλεκτρονική αίτηση υποψηφίου, ο οποίος δεν είναι mυχιούχος κατά τον χρόνο υποβολής, όταν αποκτήσει και καταθέσει στο ΤΥ Π.Ε.Τ το πτυχίο του, αυτό Θα αναγνωριστεί στα εργασιακά του προσόντα.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση ενώπιον επιτροπής.
Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα και συστημένη επιστολή από πλευράς Τ.Υ Π.Ε.Τ.
Οι επιτυχόντες, πριν από την πρόσληψή τους θα κληθούν να καταθέσουν βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο ποινικού μητρώου και επικυρωμένα όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στην κατηγορία την οποία επέλεξαν.
Με ανακοίνωση στον ιστότοπο του ΤΥ.Π.Ε.Τ., οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα ενημερωθούν για την ημερομηνία από την οποία, πληκτρολογώντας τον αριθμό της υποβληθείσας αίτησης, Θα πληροφορούνται τη σειρά κατάταξής τους.
Η εν λόγω αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.159911986. Η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. 
Διευκρινίζεται ότι η επιλογή θα γίνει με μοριοδότηση, συνεπώς η σειρά υποβολής της αίτησης δεν παίζει κανέναν απολύτως ρόλο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου