Σελίδες

Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ για προσλήψεις 122 ατόμων στην Εθνική Τράπεζα

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ για προσλήψεις 122 ατόμων στην Εθνική Τράπεζα


Στο τέλος Σεπτεμβρίου γραπτές εξετάσεις σε 4.500 υποψηφίους

Αντίστροφη μέτρηση για την πραγματοποίηση του γραπτού διαγωνισμού της Εθνικής Τράπεζας, που αφορά την πρόσληψη 122 υπαλλήλων του Κλάδου Κύριου Προσωπικού, για την κάλυψη αναγκών των μονάδων του δικτύου της στην περιφέρεια.
Η εξέταση σε όλες τις ενότητες θα γίνει με το σύστημα των πολλαπλών επιλογών

Οι 4.500 υποψήφιοι που υπέβαλαν τις αιτήσεις τους τον περασμένο Ιούλιο θα κληθούν σύντομα να προσέλθουν στα εξεταστικά κέντρα, προκειμένου να υποβληθούν σε γραπτή αξιολόγηση, πιθανότατα το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου.

Η διεξαγωγή των εξετάσεων, η επιλογή των θεμάτων, η μετάδοσή τους στα εξεταστικά κέντρα και η έκδοση των αποτελεσμάτων θα γίνει με την ευθύνη του ΑΣΕΠ.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στις ενότητες:

  • Γλωσσικών ικανοτήτων-δεξιοτήτων.
  • Αριθμητικών ικανοτήτων-δεξιοτήτων.
  • Γενικών Γνώσεων.
  • Ξένης Γλώσσας (Αγγλικά).
Η εξέταση σε όλες τις ενότητες θα γίνει με το σύστημα των πολλαπλών επιλογών (multiple choice).

Όσοι προσληφθούν δεσμεύονται να υπηρετήσουν στον δήμο ή στο νησί για το οποίο διαγωνίστηκαν για μία τουλάχιστον επταετία. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα μεταθέσεώς τους και πριν από την παρέλευση της επταετίας σε οποιαδήποτε μονάδα της, ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες.

Πώς θα προσληφθούν


Μετά τη γραπτή εξέταση των υποψηφίων, θα καταρτισθούν πίνακες βαθμολογικής κατάταξης κατά δήμο ή νησί. Η σειρά κατάταξης θα καθοριστεί από τη βαθμολογία που θα προκύψει από το άθροισμα των μονάδων των εξεταζόμενων ενοτήτων. Η κλίμακα βαθμολογίας σε όλες τις εξεταζόμενες ενότητες θα είναι 0-100 μονάδες και βάση οι 50 μονάδες.

Σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης θα ισχύσει η μέθοδος της αρνητικής βαθμολογίας και αφαίρεση, στην περίπτωση αυτή, του ποσοστού της αναλογούσης στην ερώτηση βαθμολογίας.Επιτυχόντες θα θεωρηθούν όσοι συγκεντρώσουν, τουλάχιστον, τη βάση σε κάθε μία από τις εξεταστέες ενότητες.

Σε δήμους και νησιά που ενδεχομένως δεν υπάρξουν επιτυχόντες, οι θέσεις θα καλυφθούν κατά απόλυτη σειρά επιτυχίας από υποψηφίους άλλων δήμων του ίδιου Νομού.

Οι προσληπτέοι θα ειδοποιηθούν εντός δέκα ημερών από την ανάρτηση των πινάκων επιτυχόντων - επιλαχόντων από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας (με συστημένη επιστολή) και οφείλουν, εντός προθεσμίας που θα ορίζεται από την Τράπεζα, να προσκομίσουν:

  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  • Επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή του πιστοποιητικού ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΙΤΕ ή ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον πρόκειται για τίτλο εξωτερικού.
  • Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (στην περίπτωση πολιτών κρατών της Ευρωπαϊκής Ενωσης).
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 και βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ. από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. της μόνιμης κατοικίας.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναγράφεται η μόνιμη κατοικία.
  • Τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Εργασίας πιστοποιητικά, που θα ζητηθούν.

Γενικά Προσόντα Υποψηφίων

Σε επίπεδο πτυχίων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει σπουδές στις επιστήμες της Οικονομίας ή της Διοίκησης, ενώ σίγουρη θεωρείται η θέσπιση του κριτηρίου της εντοπιότητας για τις θέσεις των υποκαταστημάτων της περιφέρειας (να είναι κάτοικοι των Νομών ή των Νησιών που έχουν προκηρυχθεί οι θέσεις επιλογής τους).


Ως απαραίτητα προσόντα και ικανότητες για όλες τις θέσεις εργασίας αναφέρονται το απολυτήριο λυκείου, η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον First Certificate in English), η καλή γνώση υπολογιστικών συστημάτων και πολύ καλή γνώση αυτοματισμού γραφείου (MS-Office - ECDL)

Η σχολή πληροφορικής LABTECH διενεργεί ταχύρυθμα σεμινάρια για την απόκτηση αναγνωρισμένης πιστοποίησης.

Οι άνεργοι και οι φοιτητές απαλλάσσονται τους κόστους των μαθημάτων και χρεώνονται μόνο τα παράβολα εξετάσεων και έκδοσης του πιστοποιητικού τους.

Τελικό Κόστος
Περιλαμβάνονται: Μαθήματα, Βιβλία, Test εξετάσεων, Κάρτα Εξετάσεων, 3 εξετάσεις + 3 δωρεάν επανεξετάσεις, Έκδοση Πιστοποιητικού
Για ανέργους και φοιτητές
Για εργαζόμενους
€ 209
€ 284
Έναρξη επόμενου τμήματος:
Περισσότερες πληροφορίες για τα δωρεάν μαθήματα σε ανέργους μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της σχολής www.labtech.gr ή να ενημερωθείτε στο 2104256830.


Αξίζει να σημειωθεί πως οι προσληπτέοι θα υποβληθούν σε ιατρική εξέταση (γενική, καθώς και κάθε ειδική) από γιατρούς που θα ορίζονται από την Τράπεζα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου